Poštovani sugrađani,

Korišćenje ovog servisa je potpuno besplatno i dobrovoljno. Korisnici ovog servisa mogu biti svi građani Opštine Barajevo, privrednici, investitori i svi ostali koji primete određeni nedostatak koji se ovim putem može otkloniti.

Kako bi se osigurala validnost podnesenih zahteva, od korisnika servisa se očekuje da popune adekvatna polja sa ličnim podacima. Podaci koje ostavite prilikom prijave će biti tretirani kao stroga poslovna tajna, i niko osim nadležnih osoba im neće imati pristup, odnosni biće tretirani u skladu sa trenutnim zakonom o zaštiti podataka ličnosti Republike Srbije.

Kako se komunikacija putem ovog sajta smatra zvaničnom korespodencijom sa Opštinom Barajevo, zloupotreba ovih obrazaca ili web-sajta u celini na bilo koj način je strogo zabranjena i kažnjiva zakonom. Shodno tome, opština i njeni zaposleni zadržavaju diskreciono pravo da, ukoliko se oceni da prijava ugrožava pravila korišćenja, lična prava i slobode građana ili zakone Republike Srbije, određene sadržaje (prijave) uklone sa sajta, i ukoliko je potrebno, o njihovom sadržaju obaveste nadležne službe.

 

U sadržaje koji će biti sankcionisani ukljanjanjem (i po potrebi obaveštavanjem nadležnjih službu) od strane administrator servisa 48 Sati spadaju:

 • nezakonite, štetne, preteće, uvredljive, uznemiravajuće, klevetničke i nedoličane prijave
 • govor mržnje, i rasno, etnički ili na drugi način nepoželjne komentare
 • prijave koje podstiče na ponašanje koje predstavlja kazneno delo
 • prijave koje dovode do građanske odgovornosti ili na bilo koji drugi način krši primenljivo lokalno, državno, nacionalno ili međunarodno pravo
 • oglase ili potraživanja bilo koje vrste
 • prijave koje su podneli korisnici za koje je utvrđeno da su se lažno predstavili
 • lične informacije, kao što su poruke u kojima se navode telefonski brojevi, lični podaci (broj lične karte, JMBG, …), brojevi računa, adrese 
 • više prijava istog korisnika za koje se utvrdi da su istog sadržaja ili imaju istu poentu
 • cirkularna pisma bilo koje vrste
Prijave koje su podneli građani predstavljaju njihovo lično mišljenje i ninakoji način ne predstavljaju mišljenje Opštine Barajevo.

U slučaju zloupotrebe ovog sajta na bilo koji način, neovlašćenog pokušaja upada ili samog upada, svi podaci će biti dostavljeni tužilaštvu za visokotehnološki kriminal u skladu sa "Krivičnom zakonom Republike Srbije" odnosno njegovim članovima 302, 303 i 304 koji nalažu sledeće:

Član 302: Neovlašćeni pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži ili elektronskoj obradi podataka

 • Ko se, kršeći mere zaštite neovlašćeno uključi u računar ili računarsku mrežu ili neovlašćeno pristupi elektronskoj obradi podataka, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.
 • Ko upotrebi podatak dobijen na način predviđen u stavu 1 ovog člana, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.
 • Ako su usled dela iz stava 1. ovog člana došlo do zastoja ili ozbiljnog poremećaja funkcionisanja elektronske obrade i prenosa podataka ili mreže ili su nastupile druge teške posledice, učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.
Član 303: Sprečavanje i ograničavanje pristupa javnoj računarskoj mreži
 • Ko neovlašćeno sprečava ili ometa pristup javnoj računarskoj mreži, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
 • Ako delo iz stava 1 ovog člana učini službeno lice u vršenju službe,kazniće se zatvorom do tri godine.
Član 304: Neovlašćeno korišćenje računara ili računarske mreže
 • Ko neovlašćeno koristi računarske usluge ili računarsku mrežu u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri meseca.
 • Gonjenje za delo iz stava 1. ovog člana preduzima se po privatnoj tužbi.

 

Korišćenjem servisa pristajete na ove uslove korišćenja.